top of page

GDPR

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem o ochraně osobních údajů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek, se sídlem Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 0031330, zapsán: Krajský soud v Ostravě, pod spis. Značkou oddíl DrXXIII, vložka 16.

OBECNĚ – CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), případně i telefonní číslo a e-mail a jiné.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

  • vystavení dodacích listů a faktur za odebrané zboží

  • vedení vnitřní evidence zaměstnanců

  • vedení vnitřní evidence ukončení zaměstnanců s ukončeným pracovním poměrem

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Směrnic Výrobního družstva VKUS následovně:

  • pro účely vedení daňové evidence do stanovené doby skartace tj. 10 let,

  • pro účely vedení vnitřní evidence zaměstnanců po dobu trvání zaměstnání

  • pro účely vedení vnitřní evidence zaměstnanců po ukončení pracovního poměru po dobu 30 let (pro účely pojišťoven, finanční úřad, úřad práce)

  • pro účely soudních nebo jiných řízení

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě nebo manuálně zaměstnanci, kteří jsou touto činností pověřeni.

Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce bezúplatně o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Subjekt údajů má současně právo tyto informace bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) obdržet.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,

  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dle čl. 33 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek povinné v případech porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásit porušení dozorovému úřadu. Dle čl. 34 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek povinné oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů tedy členům.

Příloha č. 2

 

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný …………………………………….. poskytuji níže uvedené osobní údaje a souhlasím s jejich zpracováním pro pracovní účely s tím spojené ve Výrobním družstvu VKUS Frýdek-Místek.

e-mail:……………………………..

telefon:……………………………

Dne:………………………….

………………………………………………………… vlastnoruční podpis
(u dětí podpis zákonného zástupce)

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný …………………………………….. odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů e-mail, telefon ze dne………………, který jsem poskytl za účelem dalšího zpracování ve firmě Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek.

Dne:………………………

…………………………………………………………

vlastnoruční podpis
(u dětí podpis zákonného zástupce)

bottom of page